ZAPRASZAM

poniedziałek, 15 lutego 2016

W obronie książek w RosjiTłumaczenie tekstu Ivana Pawłowa ( adwokata) z języka rosyjskiego na polski:
( https://www.facebook.com/pavlov.svobodainfo )

Jak na razie dyrektor Biblioteki Ukraińskiej Literatury Natalia Szarina czwarty już miesiąc siedzi w areszcie domowym w Moskwie, w Petersburgu rozpala się książkowy skandal: "opiergruppa "wycofała z drukarni gotowe zbiory, artykuły i wywiady ( tłumaczone na rosyjski książki - przyp. tłum) polskiego publicysty Jana Nowaka - Jeziorańskiego « Wschodnie rozmyślania ». Zbiory te, zdaniem rosyjskiej policji, utrzymują teksty ekstremistycznego sensu.

Na liście ekstremistycznych materiałów w witrynie ministerstwa sprawiedliwości dzieła Nowaka - Jeziorańskiego nie są wykazane. Co zaś nie spodobało się w nich władzom? Widocznie, sam fakt że to napisał Polak, oraz to, że poświęcone jest to Polsce i polskim interesom. Widoczne te interesy, zdaniem policji - słynnego publicysty nie całkiem zgadzają się z interesami rosyjskimi. Przy tym w jego pozycjach ( dziełach przyp. tłumacz) nie ma ani obraz Rosji, ani wezwań do obalenia władzy państwowej, ani innych znaków ekstremizmu. Ale za to, w nich jest to, czego nasi urzędnicy boją się jak ognia — inna opinia.

Gwałtowna aktywność policji (rosyjskiej) w zadziwiający sposób zgadza się z nowym postępującym się pogorszeniem stosunków między Rosją a Polską. Trwa nadal próba wyprowadzki polskiego konsulatu z budynku w centrum Petersburga. Niedawno okazało się, że nasze kraje nie mogły się domówić w sprawie o pozwolenie na przejazd transportu kołowego po terytorium Rosji i Polski. Petersburskie "prawoochranitieli" dają swoją asymetryczną odpowiedź — zaczęły bezlitosną walkę z książkami. Takie osobliwe zwycięstwo na ideologicznym froncie.

Urzędnicy i zwierzchnicy resortu siłowego nie mogą zrozumieć prostej rzeczy. Poszukiwanie w nieskończoność wrogów i próby zabronienia wydawania książek, bez względu czy one są ukraińskie, tureckie albo polskie, skazane jest na niepowodzenie. Powiem więcej , szkodliwe. Jeżeli nie wiemy, co myślą nasi sąsiedzi, czym oni żyją i czego nie znoszą, nigdy nie możemy i nie potrafimy naprawiać dialogu między nami.

Teraz o prawnej stronie zagadnienia. Prawomocność działań policji, która wycofała całą edycję wydawania jest wątpliwa. Właśnie dlatego Drużyna 29 będzie bronić interesy wydawnictwa « Kogita ». Teraz przygotowujemy skargę do w prokuratury i do sądu. A za tym idzie ekspertyza, możecie wyrobić własną opinię o obecności ekstremizmu w zbiorze Nowaka - Jeziorańskiego, zwłaszcza że wydawnictwo wyłożyło tekst w otwarty dostęp w elektronicznym wyglądzie.

Jak sprawowało rządy, rzeczy, które nasze państwo « piarit » takim niestandardowym sposobem, znajdują się godnymi uwagi.

PS. Jak umiałem tak przetłumaczyłem. Za ewentualne nieścisłości przepraszam Ivan Pavlov i polskich czytelników.
Dodam również, że więcej o Ivanie i grupie 29 w linku: http://wojciech2.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
************************************
Tekst orginalny Ivana Pawłowa:
************************************

Пока директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина четвертый месяц сидит под домашним арестом в Москве, в Петербурге разгорается свой книжный скандал: опергруппа изъяла из типографии готовый тираж сборника статей и интервью польского публициста Яна Новака-Езёраньского «Восточные размышления». Сборник, по мнению полицейских, содержит тексты экстремистского толка.
В списке экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции произведения Новака-Езёраньского не числятся. Что же так не понравилось в них властям? Видимо, сам факт того, что писал их поляк, посвящены они Польше и польским интересам. Очевидно, что эти интересы по мнению знаменитого публициста совсем не совпадают с российскими. При этом в его статьях нет ни оскорблений России, ни призывов к свержению государственного строя, ни прочих признаков экстремизма. Зато в них есть то, чего наши чиновники боятся как огня — другое мнение.
Внезапная активность полицейских удивительным образом совпала с новым витком ухудшения отношений между Россией и Польшей. Продолжается история с попытками выселения польского консульства из здания в центре Петербурга. Недавно оказалось, что страны так и не смогли договориться о разрешении на проезд фур по территории друг друга. Петербургские правоохранители дали свой асимметричный ответ — начали непримиримую борьбу с книгами. Такая вот своеобразная победа на идеологическом фронте.
Чиновники и силовики не могут понять простую вещь. Бесконечный поиск врагов и попытки запретить книги, будь они украинскими, турецкими или польскими, обречены на провал. Более того, они вредны. Если мы не знаем, о чем думают наши соседи, чем они живут и чего боятся, мы никогда не сможем наладить диалог.
Теперь о юридической стороне вопроса. Законность действий полицейских, которые изъяли весь тираж издания, сомнительна. Именно поэтому Команда 29 будет защищать интересы издательства «Когита». Сейчас мы готовим жалобы в прокуратуру и суд. А пока идет экспертиза, вы можете составить собственное мнение о наличии экстремизма в сборнике Новака-Езёраньского, благо издательство выложило текст в открытый доступ в электронном виде.

Как правило, вещи, которые наше государство «пиарит» таким нестандартным способом, оказываются достойными внимания.
Prześlij komentarz