ZAPRASZAM

poniedziałek, 16 lutego 2015

SANTA MADONNA

Dziękuję Ci za to, że jesteś,
że nie potrafisz zostawić.
Dla ciebie piszę te wiersze,
choć czasem dusza nam krwawi.

Czasem jak dwoje wariatów,
emocja mocno nas zżera.
Potem pytam dlaczego,
czy tak być musi cholera?

Oboje czasami robimy,
głupstw rożnych całe tysiące.
Ze sobą często kończymy,
nie mówiąc do siebie miesiące.

I niema nigdy sekundy,
niema też jednej chwili.
Żeby sercami ze sobą,
oddzielnie, nie razem byli.

Zazdrość i miłość wzajemnie,
kołacze zadając katusze.
Na siebie skazani jesteśmy,
bo mamy te same dusze. 

I nie chcę Ciebie utracić,
to miłość wieczna, dozgonna.
Ty jesteś dla mnie aniołem, 

tyś moja Santa Madonna. 
sobota, 14 lutego 2015

WALENTYNKOWA MIŁOŚĆ

WALENTYNKOWA MIŁOŚĆ - LINK

Miłość to dziwne uczucie,
co duszę rozdziera, mózg rwie.
Zadaje zmysłom katusze.

a człowiek ciągle jej chce.

Przychodzą znów takie chwile,

gdzie wszystko zaciera mgła.
Chcesz przeżyć ją chociaż przez chwilę,

choć  myślisz, że miłość jest zła.

Lecz miłość, to wieczna zagadka,

ją każdy inaczej chce mieć.
I nie wie nikt do ostatka,

czy wierna, czy zdradzać cię chce.

Więc po co szaty rozdzierać,
i pytać ją czego chce.
Nie chciej zatem umierać,,

niech będzie dziś taka jak chce.

Bo przecież to jeden dzień w roku,
gdy Amor miłości zew śle.
Jak paproć, kwitnie raz w roku,

chce zostać, na dobę, lub dwie...


piątek, 6 lutego 2015

" РОССИЯ МЫСЛЯЩИХ ЛЮДЕЙ " (КЛУБ) - ROSJA LUDZI MYŚLĄCYCH (KLUB)

" РОССИЯ МЫСЛЯЩИХ ЛЮДЕЙ " (КЛУБ) - ROSJA LUDZI MYŚLĄCY (KLUB)
                           "CHWAŁA WIELKIM LUDZIOM"
W ubiegłym roku (2014) utworzyłem na stronach Odnoklassników  klub pod powyższą nazwą. Niestety na tamtej stronie link szybko zaginął, dostałem informacje, że to niezgodne z Rosyjskim prawem, a Ci którzy do niego przystąpią mogą zostać aresztowani. Za takich ludzi uznałem uczestników marszu pokoju. Zdziwiły mnie więc informacje zawarte pod tym postem. Nie namawiam nikogo do rewolucji zbrojnej,  jedynie intelektualnej. Bo to miejsce dla ludzi myślących, chcących żyć w zgodzie z konstytucją Rosji. Tak bo ona mówi, o równości ludzi, prawie do swobodnych wypowiedzi i tym podobne. Chwała takim ludziom, chwała takim Rosjanom. To dzięki tym ludziom Rosja jest postrzegana inaczej. Jako kraj prawa, wolności słowa i sumienia. Tak, tylko dzięki nim.
Oto pierwsze osoby które otrzymało status w klubie "ROSJA LUDZI MYŚLĄCYCH:

1. Uczestnicy Marszu Pokoju" РОССИЯ МЫСЛЯЩИХ ЛЮДЕЙ " Снимок из сегодняшней манифестации мира в России. ........ еще надо добавить Финляндию,Чечню,Нагорный Карабах,Абхазию и Южную Осетию ,Приднестровье. 


2. Zespół prawników i dziennikarz KOMANDA 29:
  Adwokat Ivan Pavlov, oraz cały zespół prawny zajmujący się prawami człowieka, jak również Olga Romanowa - Dyrektor w: Русь Сидящая, są wspaniałymi ludźmi, pełnymi entuzjazmu Rosjanami, którzy starają się by normalności w Rosji stało się zadość. Przypominają o tym , że całkiem niezłe prawo konstytucyjne Rosji, jest aktem nadrzędnym, a jego przestrzeganie obowiązkiem każdego Rosjanina bez względu na zajmowane stanowisko. Chwała im za to. Bronią wielu spraw, myślą jak ludzie wolni, szanujący prawo, sprawiedliwość, wolność słowa. Myślę, że nie tylko Rosjanie , ale cały demokratyczny świat takich ludzi chciałby zobaczyć na najwyższych stanowiskach państwowych w Rosji.

3.  Kolejny wielki Rosjanin, zapraszamy do klubu:

Jurij Antonow Wdowin
 Prawnik - Kandydat do Zgromadzenia Ustawodawczego Petersburga partii politycznej "Jabłoko"


Zastępca przewodniczącego organizacji praw człowieka "Kontrola cywilnych"

 Wczoraj o 09: 55 · Petersburg ·
Jeśli Rosja porzuci Radę Europy, to będzie oznaczało, że nasz kraj ostatecznie zawraca z drogi budowy demokratycznego społeczeństwa, z drogi skrupulatnego dotrzymania praw człowieka - tych koniecznych warunków odwrócenia spojrzenia od totalizmu i stworzenia zagrożeń ludzkości na wzór faszystowskich i komunistycznych dyktatur.

 http://www.cogita.ru/kolonki/kolonki/yurii-vdovin/sovet-evropy-2013-bez-rossii-rossiya-2013-bez-soveta-evropy

4. Zapraszamy również około 50 tysięcy Rosjan którzy podpisali petycję o uwolnienie Svielłany Dawidowej
 


                    ********************************************************


" РОССИЯ МЫСЛЯЩИХ ЛЮДЕЙ " (КЛУБ)
                                "ХВАЛА БОЛЬШИМ ЛЮДЯМ"


В прошлом году (2014) я образовал на страницах Odnoklassników  клуб под вышеупомянутым названием. К сожалению на той стороне линк быстро пропал, я получил информацию, что то незаконное Русским, а Тебе которые к нему приступят могут быть арестованы. Такими людьми я признал участников марша мира. Удивили меня следовательно информация, составленная под этим постом. Я не наговариваю никого к вооруженной революции,  всего лишь интеллектуальной. Потому что это место для мыслящих людей, которые хотят жизней в согласии с конституцией России. Так потому что она говорит, о равенстве людей, почти до беспрепятственных высказываний и тем похожее. Хвала таким людям, хвала таким россиянам. То благодаря этим людям Россия воспринимается иначе. Как страна права, свободы слова и совести. Так, только благодаря ним.

Вот первые лица которое получило статус в клубе "РОССИЯ МЫСЛЯЩИХ ЛЮДЕЙ :

1. Участники Марша Мира

 
 2. Коллектив законодателей и журналист KOMANDA 29 : Адвокат Ivan Pavlov, также целый юридический коллектив, который занимается правами человека, как также Ольга Romanowa - Директор в: Русь Сидящая, являются прекрасными людьми, полными энтузиазма россиянами, которые стараются чтобы нормальности в России случилось удовольствие. Напоминают о том, что полностью неплохое конституционное право России, является главным актом, а его остережение обязанностью каждого россиянина независимо от занимаемой должности. Хвала им за то. Защищают многие дела, думают как свободные люди, почтительные право, справедливость, свобода слова. Я думаю, что не только россияне, но весь демократический мир таких людей хотел бы увидеть на наивысших государственных должностях в России.

                                         *****************

  Информация об этих больших людях России уже пошла в мир, почти на 0,5 миллионов браузеров во всем мире.Я думаю, что когда-то учебники к истории будут вспоминать об этих больших россиянах.

3.  Следующий большой россиянин, мы приглашаем к клубу:
 Юрий Иннокентьевич Вдовин
Адвокат - Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от политической партии "Яблоко"

Заместитель председателя общественной правозащитной организации "Гражданский контроль»


  Wczoraj o 09:55 · Petersburg ·
Если Россия покинет Совет Европы, это будет означать, что наша страна окончательно сворачивает с пути построения демократического общества, с пути скрупулезного соблюдения прав человека – этих необходимых условий предотвращения сползания в тоталитаризм и создание угроз человечеству по образцу фашистских и коммунистических диктатур.
http://www.cogita.ru/kolonki/kolonki/yurii-vdovin/sovet-evropy-2013-bez-rossii-rossiya-2013-bez-soveta-evropy


4. Мы приглашаем также около 50 тысяч россиян которые подписали петицию об освобождении Светлана Давыдова

środa, 4 lutego 2015

Obrona Swietłany Давыдова

 

Ivan Pavlov 

Adwokat - Petersburskie miejskie kolegium adwokatów, doktor nauk prawnych · Petersburg, Swietłana Давыдова będzie zwolniona. Ivan należy do moich Facebook-owych znajomych.  Poprosiłem go w imieniu czytelników strony Ukraina od Wolności do Europy, oraz mojego bloga o więcej informacji na ten temat.

                               Oto jego ostatnie informacje:
Итак, последние новости.
Вместе с Сергей Бадамшин навестили Светлану Давыдову в СИЗО. Настроение у нее боевое. От услуг госадвоката Светлана отказалась в связи с недоверием. Также она отказалась от всех показаний, которые были даны при предыдущем защитнике. Ознакомились с некоторыми материалами. Остальные начну изучать в ближайшее время. Следующая встреча со Светланой завтра в 10:00.


 

OLGA   ROMANOWA


Olga czynnie włączyła się do obrony praw człowieka, informuje nas  aktualnej sytuacji w sprawie losów Swietłany Dawidowej i jej dzieci.
Oto jej fotograficzna prezentacji rodziny Dawidowów.


  Ольга Romanowa прибавила 6 новых съемок детей Светлана Давыдова, также ее мужа подписывая: Пусть они будут счастливы: Оля, Спартак, Эдик, Света и Наташа, Артур и Кассандра

 Swietłana będzie wolna, to pocieszające słowa w pewny sposób wypowiedziane przez jej obrońcę Ivana